Kontakt: +48 780 05 85 22

e-mail: peerless.bikini@gmail.com

Shopping Cart

 • No products in the cart.
a

§1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej peerlessbeachwear.com
 4. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem ul. Bohaterów Bielnika 39, 64-200 Wolsztyn prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Rada Design sp. z o.o. zarejestrowaną pod numerem NIP: 9231742887 zwaną dalej Sprzedającym.
 5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
 6. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 7. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.
 9. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Rozmieszczenie wzorów na ubraniach w rzeczywistości może w nieznacznym stopniu różnić się od projektów ubrań, prezentowanych w sklepie internetowym.
 11. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki).
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

§2. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej peerlessbeachwear.com. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
 2. Dostępna tabela rozmiarów produktów znajduję się na stronie.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie peerlessbeachwear.com.
 4. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).
 6. Dowodem zakupu towaru jest e-mail potwierdzający zakup produktu na stronie peerlessbeachwear.com, który klient podał podczas składania zamówienia.
 7. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są poprzez przelew bankowy na konto.
 8. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki wysyłane mogą być firmą kurierską lub jako odbiór w Punkcie za pomocą Paczkomatu. Przesyłka zostaje wysłana do 14 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 9. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Rada Designe sp. z o.o.
 10. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 11. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 13. Opłata za zamówienie musi zostać wykonana w ciągu 2 dni, w innym wypadku zamówienie jest anulowane.

§3. REKLAMACJA ZAKUPIONEGO PRODUKTU

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:
 3. Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
 4. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 9. Konsument zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail: sklep@peerlessbeachwear.com skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, dowód zakupu produktu (wydrukowany e-mail potwierdający zakup w sklepie www.ohsi.pl) oraz dane do przelewu a następnie przesłać zakupiony towar na poniższy adres: (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku “REKLAMACJA”).
 10. Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: Nazwę oraz/lub opis produktu, numer zamówienia, dane reklamującego (Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail oraz adres), wraz z dokładnym opisem wad fizycznych reklamowanego towaru.
 11. Sprzedający zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi za wady towaru.
 12. Jeżeli nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.
 13. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (Kuriera) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta i doręczyciela.
 14. Reklamacje są rozpatrzone w trakcie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu pod podany adres: sklep@peerlessbeachwear.com
 15. Jeżeli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie, Konsument dostanie przelew po 14 dni roboczych.

§5. ZWROT I WYMIANA ZAKUPIONEGO PRODUKTU

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy a paczka zostanie nadana w ciągu 14 dni.
 2. Kupujący zwracając towar powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesłać towar, zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi: e-mail sklep@peerlessbeachwear.com (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku – “ZWROT”). Oświadczenie powinno zawierać Adresata, informację co do odstąpienia od umowy, numer zamówienia i datę zamówienia/odbioru, Imię i Nazwisko konsumenta, adres konsumenta, podpis konsumenta oraz datę.
 3. Konsument musi wysłać towar, który chce zwrócić lub wymienić razem z nieuszkodzonym metkami oraz plombą sznurkową.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument został poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową o wprowadzeniu zwrotu o danym numerze zamówienia do systemu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Jeśli Konsument chce dokonać wymiany, musi dokonać zwrotu produktu a następnie złożyć nowe zamówienie w sklepie internetowym.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzecz.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 10. a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci praw odstąpienia od umowy;
 11. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 12. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 13. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 14. e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 15. f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 16. g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 17. h) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 18. i) zawartej w drodze aukcji publicznej.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Rada Design sp. z o.o. zarejestrowaną pod numerem NIP: 9231742887 Dane osobowe przetwarzane będą w celu (należy podać cel przetwarzania zgodnie z art. 6 RODO), Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do:

* ich sprostowania,

* usunięcia,

* ograniczenia przetwarzania,

* przenoszenia danych,

* wniesienia sprzeciwu,

* cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: sklep@peerlessbeachwear.com.
 2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

WSTĘP

KIM JESTEŚMY

Administratorem Danych Osobowych jest Rada Design sp. z o.o.

Korzystając z naszej strony internetowej, przekazujesz nam informacje, które pozwalają nam na identyfikację użytkownika  (imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wystawienia faktury i adres wysyłki, numer telefonu, rodzaj urządzenia i inne).

Niezależnie od tego, czy przeglądasz, kupujesz nasze produkty lub korzystasz z naszych usług, będą Cię dotyczyć i obowiązywać postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, Polityki Plików Cookie, Regulaminu, z którymi powinieneś się zapoznać, aby mieć pewność, że wyrażasz na nie zgodę.

Stosujemy wymagane przez przepisy prawa polskiego i UE, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,  zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

DANE

JAK ZBIERAMY INFORMACJE

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z usług oferowanych przez nasz sklep internetowy.

Pamiętaj aby przed skorzystaniem z naszych usług zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności, Polityką Plików Cookie i Regulaminem.

Gdy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej lub z niej korzystasz, dobrowolnie przekazujesz nam pewne informacje.

Jest wśród nich Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wystawienia faktury i adres dostawy.

Jeśli kupisz coś na naszej stronie internetowej, otrzymamy dane na temat płatności i szczegółowe informacje na temat zakupionych produktów.

Jeśli kupisz kartę podarunkową dla innej osoby, otrzymamy jej adres email (jeżeli zdecydujesz się wybrać email osoby obdarowywanej jako adres dostarcznia e-vouchera).

JAKIE DANE TECHNICZNE OTRZYMUJEMY

Data logowania, adres IP, przeglądane produkty.  Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji – skontaktuj się z naszym zespołem.

CIASTECZKA

POLITYKA COOKIES

Wykorzystujemy pliki cookie, czyli pliki tekstowe wysyłane przez Twój komputer, przypisane do Twojego konta lub przeglądarki.   Wykorzystujemy pliki cookie sesji (istniejące do chwili zamknięcia przeglądarki) lub trwałe pliki cookie (istniejące do momentu, w którym Ty lub Twoja przeglądarka je usuniecie).

Pliki cookie są nam potrzebne aby dostosować stronę do preferencji Użytkowników, ułatwić Ci nawigację i korzystanie ze strony, oraz zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych zakupów.  Nie przechowujemy w plikach cookies danych osobowych lub innych poufnych informacji.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Pliki cookie są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach – w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.

Cookie pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Sklepu, co oznacza, że Sklep może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin (np. ustawienia językowe).  Dzięki temu Sklep staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje Twoje preferencje.

USUWANIE COOKIES

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

TWOJE DANE

CO ROBIMY Z GROMADZONYMI INFORMACJAMI

Przetwarzamy Twoje dane w celu identyfikacji i realizacji transakcji, a jeżeli wyrazisz na to zgodę – przetwarzamy dane w celach marketingowych (np. newsletter).

Rada Desgin sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom współpracującym, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji i zamówienia w tym w celu wysyłki i dostarczania towaru.

Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Otrzymując dane o tym, które produkty przeglądasz i jakie produkty kupujesz, uzyskujemy cenne informacje, które pozwalają nam na ulepszanie i dostosowanie swoich usług do wymagań i preferencji naszych Klientów.

CO MOŻESZ ZROBIĆ

Możesz w dowolnym momencie poprawić, zaktualizować i edytować informacje w swoim profilu lub zamknąć i usunąć konto.  W razie trudności, skontaktuj się z nami.

Możesz odwołać zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. W tym celu zwróć się do nas z wnioskiem o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych osobowych przez Rada Design sp. z o.o.

Możesz również zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej.

Możesz uzyskać dostęp do informacji, jakie o Tobie posiadamy.  Udostępnimy Ci je maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia przesłania zapytania.

Twoje dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.  Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego, którym jest GIODO.

Przysługuje prawo do żądania sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Twoje dane będą przechowywane do momentu, aż zgoda na ich przechowywanie i przetwarzanie nie zostanie odwołana.

GDZIE PRZESYŁAMY DANE

Twoje dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilowaniem.

TWOJE DANE KONTAKTOWE

Podane przez Ciebie dane osobowe muszą być prawdziwe i dokładne, zobowiązujesz się do zgłaszania wszelkich ich zmian lub modyfikacji.  Jeżeli udostępniasz dane osobowe osób trzecich, zobowiązujesz się do uzyskania ich zgody na niniejszą Politykę Prywatności, Politykę Plików Cookie i Regulamin.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone naszej stronie internetowej,  Administratorom Danych i osobom trzecim w wyniku podania błędnych, niedokładnych lub niekompletnych informacji zawartych w formularzach rejestracyjnych.

You don't have permission to register